M

Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej pod adresem www.obieg.pl Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie (00467), ul. Jazdów 2, (dalej również: CSW Zamek Ujazdowski lub Administrator), REGON 000986159, NIP 5260251285.


II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Rafała Filipowicza, z którym można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: iod@u-jazdowski.pl


II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) w celu
  1. realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -  przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Pana/Panią produktach lub usługach, nie dłużej niż przez 6 miesięcy po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych lub do czasu przedawnienia  roszczeń wskazanego we właściwych przepisach prawa,
  2. realizacji usług lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do czasu zrealizowania usługi lub przez czas jej trwania,
  3. obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres przedawnienia roszczeń wskazany we właściwych przepisach prawa,
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CSW Zamek Ujazdowski, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, sporządzenie informa­cji podatkowej, dokumentowanie i prowadzenie rozliczeń należności publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług CSW Zamek Ujazdowski co wynika z prawnie uzasadnionego interesu CSW Zamek Ujazdowski, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z motywem 47 RODO) -  do czasu wniesienia sprzeciwu,
  6. tworzenia zestawień, staty­styk i/lub analiz na potrzeby wewnętrzne CSW Zamek Ujazdowski - (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  do czasu uwzględnienia przez CSW Zamek Ujazdowski uzasadnionego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu,
  7. przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w przypadku wyrażenia osobnej zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, lecz nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed takim cofnięciem.
 • Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia danej usługi.

 • III. Komu przekazujemy dane osobowe

 • Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby współpracujące z Administratorem w zakresie realizowania celów, wskazanych w pkt. II powyżej.
 • W przypadku korzystania przez Administratora danych z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG, (Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych), Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z IOD Administratora.

 • IV. Państwa uprawnienia

 • Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
 • VII. Przywoływany akt prawny

  RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1)

   


  V. Sprzeciw

  Oprócz Państwa uprawnień wskazanych w pkt. IV powyżej, ma Pan/i także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego przez CSW Zamek Ujazdowski.

  VI. Skarga

  Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest niezgodne z prawem.