M

Ilya Kabakov, Joseph Kosuth: Korytarz dwóch banalności

25.04-13.06.1994